BİLSEM Nedir?

BİLSEM Nedir?

BİLSEM ( Bilim ve Sanat Merkezi) , okulöncesi, ilköğretim ve orta öğretim kurumlarına devam eden ve üstün veya özel yeteneği olduğu uzmanlar tarafından tanılanan öğrencilere, okullarındaki eğitimlerini aksatmayacak şekilde bireysel yeteneklerinin bilincinde olmalarını ve kapasitelerini geliştirerek en üst düzeyde kullanmalarını sağlamak için destek eğitimi vermek üzere açılmış olan bağımsız bir özel eğitim kurumudur. 

ÖĞRENCİ ALIM SÜRECİ (TANILAMA) NASIL İŞLER?

Bilim ve Sanat Merkezlerine alınacak üstün yetenekli öğrencileri belirlemek amacıyla her yıl Bakanlıkça belirlenen tanılama takvimi çerçevesinde, Bakanlıkça belirlenen sınıf seviyesinden (ilkokul 4.sınıf) öğrenciler, Bakanlıkça hazırlanan Gözlem Formları  kullanılarak e-okul üzerinden sınıf öğretmenlerince resim, müzik alanı ve/veya zihinsel alanda üstün yetenekli adayı olarak gösterilir.

Aday olarak gösterilen öğrenciler, Bakanlıkça belirlenen bir tarihte, tüm Türkiye’de eş zamanlı olarak Bakanlıkça hazırlanan grup tarama sınavına alınır.

Grup tarama sınavı sonuçlarına göre sıralanan öğrenci listesine göre Bilim ve Sanat Merkezi Yürütme Kurulu tarafından her yıl belirlenen öğrenci kontenjanının 3 katı kadar öğrenci Rehberlik ve Araştırma Merkezlerinde uzmanlar tarafından bireysel incelemeye alınır. Bireysel incelemede öğrenciler  WISC-R (Wechsler Çocuklar İçin Zeka Ölçeği ) isimli, 6–16 yaş grubu çocuklara testin uzmanı rehber öğretmenler tarafından bireysel olarak uygulanan ve uygulaması 1 – 1,5 saat süren bir zeka testine alınır.

Sözel ve performans bölümlerinden oluşan WISC-R testi veya resim/ müzik yetenek sınavı sonuçlarına göre gerekli puanı elde eden öğrenci listesi Rehberlik ve Araştırma Merkezleri tarafından kayıt işlemleri yapılmak üzere ilgili Bilim ve Sanat Merkezine ve bilgi için Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğüne gönderilir.

Üstün yetenekli adayı öğrencilerin sınıf öğretmenlerince aday gösterilmesiyle başlayıp Genel Müdürlük onayıyla biten tanılama süreci her yıl Bakanlıkça belirlenen tanılama takvimi çerçevesinde Rehberlik ve Araştırma Merkezleri koordinesinde yürütülür. 

ÖĞRENCİ TANILAMASI İÇİN HAZIRLIK YAPMAK GEREKİR Mİ?

Üstün/özel yetenekli öğrencilerin tanılama süreci var olan yeteneklerin açığa çıkarılması esasına dayalı olduğu için grup tarama sınavı ve ardından yapılan zeka testine öğrencinin hazırlık yapması anlamsızdır. Sahip olduğu yeteneğin ortaya çıkarılması bu tanılama sürecinde uzmanlarca sağlanmaktadır.

BİRESYSEL ZEKA TESTİNDE (WISC-R) YETERLİ PERFORMANSI GÖSTEREMEYEN ADAYLAR İÇİN BAŞKA SEÇENEK VAR MIDIR?

WISC-R zeka testi sonuçlarına göre Bilim ve Sanat Merkezine kayıt hakkı kazanamayan adaylar için Rehberlik ve Araştırma Merkezleri koordinesinde resim ve/veya müzik alanlarında yetenek sınavı açılır. Yetenek sınavında komisyonca belirlenen puanı alan öğrenciler de resim ve/veya müzik yetenek alanı öğrencisi olarak Bilim ve Sanat Merkezine kayıt edilir. 

BELİRLENEN SINIF SEVİYESİ DIŞINDAKİ ÜSTÜN YETENEKLİ ADAYLARI SÜRECE NASIL DAHİL OLABİLİR?

Üstün veya özel yetenekli öğrenciler için özel eğitim alabilecekleri tek alternatif Bilim ve Sanat Merkezleri değildir.

Okulöncesi, ilkokul, ortaokul ve lise düzeyindeki tüm öğrenciler, Rehberlik ve Araştırma Merkezlerine başvurmaları ve üstün veya özel yetenekli olarak tanılanmaları halinde, mevcut okullarında kaynaştırma veya destek eğitimine yönlendirilebilir ve okullar tarafından BİLSEM’ lerden her türlü teknik destek alınabilir.

ALINAN ÖĞRENCİLERE NASIL BİR EĞİTİM VERİLİR?

 Kayıtları yapılan öğrencilerin hazır bulunuşluk düzeyi ölçüldükten sonra Bilim ve Sanat Merkezlerinde;

  1. a) Uyum (Oryantasyon),
  2. b) Destek Eğitimi; 1) İletişim Becerileri, 2) Grupla Çalışma Teknikleri, 3) Öğrenme Yöntemleri, 4) Problem Çözme Teknikleri, 5) Bilimsel Araştırma Teknikleri, 6) Yabancı Dil, 7) Bilgisayar, 8) Sosyal Etkinlikler,
  3. c) Bireysel Yetenekleri Fark Ettirme,

ç) Özel Yetenekleri Geliştirme,

  1. d) Proje Üretimi/Yönetimi alanlarında düzenlenmiş eğitim programlarına alınırlar.

Programların belli bir tamamlama süresi bulunmamakta olup öğrenci programlarda kendi öğrenme hızına göre ilerler.

Öğrenciler program aşamalarındaki performans, istek, gayretli olmalarına ve devamlarına bağlı olarak eğitimlerine liseyi bitirene kadar devam edebilir.

Tüm programlar öğrenci merkezli, disiplinler arası, modüler yapıda; öğrencilerin yaratıcılığını, sorunlara farklı yaklaşım ve çözüm bulma becerilerini geliştirecek ve yetişkinlik dönemlerindeki şartlara hazırlayacak nitelikte bireyselleştirilerek hazırlanır.

Programların uygulanmasında okuldan tamamen farklı özel eğitim yöntem ve teknikleri, özel materyaller ve özel eğitim ortamları kullanılır.

BİLSEM’ lerde bireysel eğitim esas olmakla birlikte öğretmen, mekan vb. kısıtlılıklar nedeniyle çoğunlukla 3-5 kişilik küçük gruplarla eğitim yapılır.

Bilim ve Sanat Merkezlerindeki eğitim, öğrencilerin örgün eğitimlerinden farklı olarak gerçekleştirilir. Okullarında öğrenciler geçer not alma ve sınavlara hazırlanma amacıyla hareket ederken, BİLSEM’ in yapısında sınıf geçme, not alma vb. amaçlar yer almaz. Bunun yerine süreç odaklı, proje tabanlı öğretim modeliyle öğretim sağlanır ve öğrencilerin istenilen niteliklere uygun projeler gerçekleştirmeleri beklenir. 

BİLSEMLERDE EĞİTİM DÖNEMLERİ NE ZAMANDIR.

BİLSEM’ lerde eğitim-öğretim; birinci dönem (Eylül-Ocak), ikinci dönem (Şubat-Haziran) ve Temmuz, Ağustos (yaz okulu, öğrenci kampları) aylarını kapsayacak şekilde yılda üç dönem halinde düzenlenir.

Öğrenci kayıtlı olduğu örgün eğitim okulunda sabahçı ise öğleden sonra BİLSEM’ de, öğlenci ise sabah BİLSEM’ de ve tam gün eğitim görüyorsa akşam BİLSEM’ de olacak şekilde eğitime alınır.

BİLSEMLERDE ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME NASIL YAPILIR?

Bilim ve Sanat Merkezlerinde öğrencilere, akademik başarıyı ölçmeye yönelik herhangi bir işlem uygulanmaz, sınav yapılmaz, ölçme ve değerlendirmelerde puan ya da not kullanılmaz. Uygulanan eğitim programlarının her aşamasında Gözlem Formları kullanılarak izleme ve değerlendirme yapılır ve programın sonunda programı tamamlayan öğrencilere “ Program Tamamlama Belgesi” verilir. 

BİLSEM’E DEVAM ZORUNLU MUDUR?

Her eğitim döneminde devamsızlık süresi eğitim süresinin %30’ unu geçemez.  Mazeret  göstermeksizin  bu süreyi aşan veya  programa katılmayan öğrencilerin kaydı silinir. 

BİLSEM’LERİN İÇ İŞLEYİŞİ NASILDIR?

Bilim Sanat Merkezilerinin organizasyon yapısı kuruma özgü çeşitli birimlerden oluşur.

Yönetim birimi; müdür, müdür yardımcıları ile merkez yürütme kurulu ve merkez danışma kurulundan oluşur.

Eğitim-Öğretim Birimleri ve Yardımcı Birimler ise şöyle şekillenir:

Eğitim-Öğretim Birimleri 

  • Bilim Etkinlikleri Birimi
  • Sanat ve Spor Etkinlikleri Birimi
  • Destek Etkinlikleri Birimi                    

Yardımcı Birimler

  • Rehberlik ve Psikolojik Danışma Birimi
  • Araştırma, İzleme, Geliştirme ve Dokümantasyon Birimi

 Her birimde birim başkanı (öğretmen) ve öğretmenler görev yapar.

Bu bilgiye katkıda bulun (Üyelik gerektirmez)

Resime tıklayarak resmi yenileyebilirsiniz