Ayıplı Mal Nedir?

Ayıplı Mal Nedir?

Ambalajında, etiketinde, tanıtma ve kullanma kılavuzunda ya da reklam ve ilanlarında yer alan veya satıcı tarafından bildirilen veya standardında veya teknik düzenlemesinde tespit edilen nitelik veya niteliği etkileyen niceliğine aykırı olan ya da tahsis veya kullanım amacı bakımından değerini veya tüketicinin ondan beklediği faydaları azaltan veya ortadan kaldıran maddi, hukuki veya ekonomik eksiklikler içeren mallar, ayıplı mal olarak kabul edilir.

Örnek 1:
Ambalajında, etiketinde, tanıtma ve kullanma kılavuzunda herhangi bir özelliğin varlığından söz edildiği halde (Bulaşık makinesi 6 programlı, elektrik süpürgesi 1600 watt, çamaşır makinesi 1200 devir) gerçekte bu özellikleri taşımıyorsa o mal ayıplıdır.
 
Örnek 2:
Kaçak cep telefonunun fiilen ayıbı olmamakla beraber, hukuki ayıplıdır. Klonlanmış cep telefonu hukuki ayıplı maldır.
 
Açık Ayıp Nedir?
Malın teslimi tarihinden itibaren hemen farkedilebilen, gözle görülür, kullanmaya başlar başlamaz farkedilebilen ayıplar açık ayıptır.
 
Gizli Ayıp Nedir?
Hemen farkedilmeyen, malın kullanılmaya başlamasından sonra ortaya çıkan  ve imalat hatası olarak nitelendirebileceğimiz ayıplar gizli ayıptır.
 
Ayıplı Malda Zaman Aşımı Ne Kadardır?
  • Açık ayıplı malda zaman aşımı 30 gündür.
  • Gizli ayıplı malda zaman aşımı asgari 2 yıldır.
  • Konut ve tatil amaçlı taşınmaz mallarda zaman aşımı 5 yıldır.
Ayıplı malın neden olduğu her türlü zararlardan dolayı yapılacak talepler  ise 3 yıllık zaman aşımına tabidir. Ancak, satılan malın ayıbı, tüketiciden satıcının ağır kusuru veya hile ile  gizlenmişse zamanaşımı süresinden yararlanılamaz.
 
Tüketicinin Seçimlik Hakları Nelerdir?
Tüketici;
  • Bedel iadesini de içeren sözleşmeden dönme,
  • Malın ayıpsız misliyle değiştirilmesi 
  • Ayıp oranında bedel indirimi 
  • Ücretsiz onarım isteme haklarına sahiptir. 
Satıcı, tüketicinin tercih ettiği bu talebi yerine getirmekle yükümlüdür. Bu haklardan herhangi birini seçmeye zorlanamaz.

Tüketici bu seçimlik haklarından biri ile birlikte ayıplı malın neden olduğu ölüm ve/veya yaralanmaya yol açan ve/veya kullanımdaki diğer mallarda zarara neden olan hallerde imalatçı-üreticiden Tazminat isteme hakkına da sahiptir.
 
Bu talepler zarara sebep olan malın piyasaya sürüldüğü günden başlayarak 10 yıl sonra ortadan kalkar.
 
Ücretsiz Onarım Hakkını Kullanan Tüketici Diğer Haklarını Kullanabilir mi?
Tüketici, 15.Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 14. maddesindeki şartların gerçekleşmesi durumunda (Garanti Belgesi ile ilgili bölümde ayrıntılara yer verilmiştir)
  • Malın ücretsiz değiştirilmesini,
  • Bedel İadesi,
  • Ayıp oranında bedel indirimi talep edebilir.
Satıcının Sorumluluğu Nelerdir?
Satıcı, tüketici 4 seçimlik hakkından hangisini talep ediyorsa o talebi yerine getirmekle yükümlüdür. Tüketici, bu haklardan herhangi birini geçmeye zorlanamaz. 

İmalatçı-üretici, satıcı, bayi, acente, ithalatçı ve bağlı kredi veren (10 uncu  maddenin beşinci fıkrasına göre) kredi veren, ayıplı maldan ve tüketicinin bu maddede yer alan seçimlik haklarından dolayı müteselsilen sorumludur,  Bağlı konut kredisi veren (10/13 maddesinin dokuzuncu fıkrasına göre) konut finansmanı kuruluşunun sorumluluğu teslim tarihinden itibaren 1 yıl süre  ve kullandırdığı kredi miktarı ile sınırlıdır, Ayıplı malın neden olduğu zarardan dolayı birden fazla kimse sorumlu olduğu takdirde bunlar müteselsilen sorumludurlar. Satılan malın ayıplı olduğunun bilinmemesi bu sorumluluğu ortadan kaldırmaz.
Captcha işaretlenmemiş.