Anayasanın 151. Maddesi Nedir?

Anayasanın 151. Maddesi Nedir?

Anayasanın 151. maddesi;

Dava açma süresi

CLI- Anayasa Mahkemesinde doğrudan doğruya iptal davası açma hakkı, iptali istenen kanun, kanun hükmünde kararname veya İçtüzüğün Resmî Gazetede yayımlanmasından başlayarak altmış gün sonra düşer.

Captcha işaretlenmemiş.